U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Handelsbedrijf C. van Nieuwenhoven B.V., gevestigd te Nederweert aan de Hoofstraat 5

 

 

1. Algemeen

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan­biedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Van Nieuwenhoven met derden, hierna te noemen de wederpartij, en de uitvoering daarvan.

2. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van Van Nieuwenhoven binden haar niet, voor zover deze niet door de directie van Van Nieuwenhoven zijn bevestigd of worden bekrachtigd, waartoe de wederpartij desgewenst een redelijke ter­mijn kan stellen.

 

2. Aanbiedingen

 

1. Alle aanbiedingen door of vanwege Van Nieuwenhoven gedaan zijn vrijblijvend.

2. Prijzen, uitvoeringen, kleuren en dergelijke in drukwerken zijn aan wijziging onderhevig en binden Van Nieuwenhoven derhalve niet. Aan eventuele uitingen over het product in reclamedrukwerken kan geen recht jegens Van Nieuwenhoven ontleend worden.

 

3. Levertijden

 

1. De door Van Nieuwenhoven opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Van Nieuwenhoven jegens de wederpartij nimmer tot vergoeding van schade door de wederpartij of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Van Nieuwenhoven. Evenmin krijgt de wederpartij door overschrijding van de levertijd enig recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of enige verplichting uit de overeenkomst of andere transactie met Van Nieuwenhoven, welke op hem mocht liggen, niet na te komen of op te schorten. Indien echter een zeer aanmerkelijke overschrijding van de levertijd mocht plaatsvinden, zal de wederpartij, na Van Nieuwenhoven in gebreke te hebben gesteld en alsnog een redelijke termijn te hebben gegund om de overeenkomst na te komen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de wederpartij echter geen recht op schadevergoeding jegens Van Nieuwenhoven noch het recht verplichtingen uit anderen hoofde jegens Van Nieuwenhoven niet na te komen.

 

4. Gebruikte goederen

 

1. Indien bij levering van een gebruikt goed blijkt, dat aan dit goed schade of gebreken zijn ontstaan op een tijdstip na het tijdstip, waarop de inruilprijs door ons is vastgesteld, zullen wij niet gehouden zijn de destijds vastgestelde inruilprijs als overeengekomen koopprijs te beschouwen. Wij zullen alsdan met de wederpartij trachten tot overeenstemming te komen omtrent de dan vast te stellen inruilprijs, vanuit de waarde in het economisch verkeer. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, zullen partijen een taxateur benoemen, die alsdan de inruilprijs voor partijen bindend zal bepalen. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen over de te benoemen taxateur, zal de in de regio dienstdoende Kantonrechter deze benoemen op verzoek van de meest gerede partij.

2. Indien de orderbevestiging de inname vermeldt van een gebruikt product, is deze inname steeds afhankelijk van de levering van een soortgelijk nieuw product. Een ingenomen product kan dus slechts een (gedeeltelijke) betaling in natura zijn van de aanschaffingsprijs van een nieuw product, welke het ingenomen product vervangt, zulks tot de vastgestelde waarde als in de orderbevestiging vermeld. Indien dan ook, onverschillig door welke oorzaak, de levering van het nieuwe product geen doorgang vindt, zal Van Nieuwenhoven niet gehouden zijn het gebruikte goed in te nemen. Indien de bestelling met de schriftelijke goedkeuring van Van Nieuwenhoven wordt geannuleerd, nadat het gebruikte product reeds aan Van Nieuwenhoven is overgedragen zal Van Nieuwenhoven dit laatste aan de wederpartij teruggeven zonder dat deze schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zal kunnen verlangen. De kosten welke de wederpartij eventueel ter zake der dan geannuleerde transactie mocht hebben, zijn ten laste van de wederpartij. Mocht het gebruikte goed reeds zijn doorverkocht, dan zal Van Nieuwenhoven slechts gehouden zijn de doorverkoopprijs uit te keren, onder aftrek van 5 % commissie en van alle kosten die zij heeft gemaakt om het product voor doorverkoop gereed te maken en door te verkopen.

5. Levering en verzending

1. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag- verwerkingsruimte van Van Nieuwenhoven. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de zaken afgezonderd voor vervoer naar de wederpartij gereed liggen op een door Van Nieuwenhoven daartoe aangewezen plaats van haar terrein of elders

2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco.

3. Van Nieuwenhoven is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met haar leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle producten zullen worden afgeleverd zonder brandstof.

5. Tenzij anders is overeengekomen, zal de wederpartij het product van Van Nieuwenhoven afnemen binnen 14 dagen nadat dit te zijner beschikking is gesteld. Bij verstrijken van deze termijn heeft Van Nieuwenhoven het recht de order te annuleren, onverminderd haar overige rechten bij tekortkomingen van de wederpartij. Bij annulering door Van Nieuwenhoven als hier bedoeld, is de wederpartij verplicht tot betaling van kosten en winstderving aan Van Nieuwenhoven. Deze schadepost wordt geacht 25 % van de overeengekomen prijs te zijn, tenzij een van beide partijen aannemelijk kan maken dat een aanzienlijk lagere of hogere schadevergoeding op zijn plaats is.

 

6. Uitvoering van diensten

 

1. De wederpartij is verplicht voor zover het in zijn vermogen ligt, alle beletselen weg te nemen, alsmede Van Nieuwenhoven in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben, dat Van Nieuwenhoven niet in staat is de diensten zo snel en goed als mogelijk, alsmede zonder schade uit te kunnen voeren.

 

2. De wederpartij is gehouden de schade, ontstaan door niet naleving van de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen en voorts alle schade, door hem onrechtmatig aan Van Nieuwenhoven veroorzaakt, te vergoeden.

3. Bij aanvang en gedurende de uitvoering van diensten is de wederpartij verplicht aanwezig te zijn en toezicht te houden op het verloop van de verrichte diensten. Dit onder voorbehoud dat zij op de hoogte moet zijn van de dag van aanvang zodat zij het tijdstip van aanvang redelijkerwijze kan achterhalen.

4. Op verzoek van Van Nieuwenhoven of haar vertegenwoordigers ondertekent de wederpartij de werkbon of verklaring betreffende de verrichte diensten.

 

7. Prijzen

 

1. Alle prijzen van Van Nieuwenhoven zijn netto, exclusief BTW.

2. Voor vergoeding van diensten wordt het door Van Nieuwenhoven vastgestelde en altijd aldaar opvraagbare tarief, geldende op het moment dat de diensten worden verricht, berekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8. Betaling

 

1. Betalingen dienen contant bij aflevering plaats te vinden, tenzij Van Nieuwenhoven een betalingstermijn heeft toegestaan. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de op de opdracht­bevestiging c.q. factuur door Van Nieuwenhoven vermelde termijn. Indien hierop geen termijn is aangegeven bedraagt deze 14 dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet op het gestelde tijdstip geschiedt, is de wederpartij in gebreke en is hij een vertragingsrente van 2 % boven de wettelijke rente over het (restant)bedrag verschuldigd. Van Nieuwenhoven is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van 50 % der koop- en/of aanneemsom bij het sluiten van de overeenkomst.

 

2. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van Van Nieuwenhoven onder welke naam en uit welke hoofde ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog zijn nagekomen.

3. Betalingen dienen steeds zonder enige korting te geschieden. Het is de wederpartij niet toegestaan zich op schuldvergelijking te beroepen. Klachten geven de wederpartij niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van Van Nieuwenhoven in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst.

 

4. Het door de wederpartij ter zake van de geleverde goederen verschuldigde wordt in zijn geheel opeisbaar indien de wederpartij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval door een derde beslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.

5. Wanneer Van Nieuwenhoven het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij. Ter keuze van Van Nieuwenhoven kan de wederpartij worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor Van Nieuwenhoven zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15 % berekend over de aan Van Nieuwenhoven verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van 100,-. De enkele inschakeling van een derde door Van Nieuwenhoven doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.

6. Van Nieuwenhoven behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.

7. Van Nieuwenhoven is gerechtigd verplichtingen van haar kant jegens de wederpartij op te schorten, c.q. niet uit te voeren, zolang door de wederpartij een niet naar het oordeel van Van Nieuwenhoven voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

 

9. Overmacht

 

1. Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Van Nieuwenhoven kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige omstandigheid geldt onder meer het - om welke reden dan ook - niet, niet tijdig, of niet deugdelijk leveren aan Van Nieuwenhoven door haar (toe)leverancier.

2. Indien Van Nieuwenhoven voorziet, dat tengevolge van overmacht de gesloten overeenkomst in het geheel of grotendeels niet, danwel niet voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, kan worden nagekomen, danwel de levertijd, dientengevolge met meer dan twee maanden (onverminderd hetgeen omtrent "levertijd" hierboven bepaald is) zou worden overschreden, heeft Van Nieuwenhoven de keuze om de overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat in een van deze twee gevallen partijen aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden. Indien er reeds sprake was van gedeeltelijke uitvoering door Van Nieuwenhoven, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is de wederpartij een prijs verschuldigd, evenredig aan het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

 

10. Eigendomsovergang

 

1. Het eigendom van door Van Nieuwenhoven geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over nadat deze aan Van Nieuwenhoven alles heeft voldaan wat aan Van Nieuwenhoven ter zake van de levering van die zaken - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten - verschuldigd is.

 

11. Aanvaarding en reclame

 

1. Controle op hoeveelheid van de geleverde partij berust bij de wederpartij. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend, tenzij terstond door de koper manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen door de wederpartij binnen 8 dagen gedetailleerd per brief aan Van Nieuwenhoven te worden bevestigd.

 

2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk door de wederpartij bij Van Nieuwenhoven te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de wederpartij. Het recht van de wederpartij om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.

3. De wederpartij dient Van Nieuwenhoven in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Het Van Nieuwenhoven niet in staat stellen tot deze controle, doet het recht op reclame vervallen. Reclames geven de wederpartij geen recht betaling van enige aan Van Nieuwenhoven verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij de geleverde zaak in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst. Compensatie door de wederpartij is nimmer toegestaan. Reclames ontslaan de wederpartij niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan in het magazijn van Van Nieuwenhoven bevinden, dienen door de wederpartij voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De wederpartij dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico's is begrepen.

5. Wanneer de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Van Nieuwenhoven reparaties c.q. werkzaamheden heeft laten verrichten door derden en niet eerst Van Nieuwenhoven daartoe in staat heeft gesteld, vervalt het recht op reclame, tenzij dit gezien de omstandigheden niet van de wederpartij kon worden gevergd.

12. Garantie

 

1. Van Nieuwenhoven garandeert de wederpartij een nakoming van haar verplichtingen volgens de wettelijke normen, met inachtname van onderhavige algemene voorwaarden. Daarnaast staat Van Nieuwenhoven niet voor meer in, dan aan haar door haar (toe)leverancier is gegarandeerd, mits en voor zover zij erin geslaagd is op deze garantie een succesvol beroep te doen, waartoe Van Nieuwenhoven zich zal inspannen.

2. Voor zover deze garantie betrekking heeft op deugdelijkheid van door Van Nieuwenhoven geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, geldt ze echter uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd onder normaal te achten omstandigheden c.q. de betrokken werkzaamheden zijn verricht onder normaal te achten omstandigheden, een en ander overeenkomstig eventuele door Van Nieuwenhoven verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen.

3. Aanspraken jegens Van Nieuwenhoven op grond van dit artikel vervallen, wanneer de wederpartij derden werkzaamheden heeft laten verrichten met betrekking tot zaken, waarvoor de wederpartij zich in eerste instantie tot Van Nieuwenhoven had dienen te richten, tenzij Van Nieuwenhoven hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

4. Van Nieuwenhoven is ter voldoening aan haar garantieverplichting gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende producten of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van Van Nieuwenhoven.

 

13. Aansprakelijkheid

 

1. De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is Van Nieuwenhoven nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging, -vertraging en/of· stoornis, vertraging bij de bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van Van Nieuwenhoven.

2. Van Nieuwenhoven wordt geacht zonder meer te kunnen afgaan op door de wederpartij verstrekte gegevens en is geenszins gehouden zelf enigerlei onderzoek daarnaar in te stellen, tenzij dit in gegeven omstandigheden voor de hand had gelegen. Indien door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist of onvoldoende zijn geweest om Van Nieuwenhoven tot een juiste inschatting van haar verplichtingen in staat te stellen of van de daarmee gepaard gaande risico's, is Van Nieuwenhoven niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en vrijwaart de wederpartij Van Nieuwenhoven voor elke aanspraak die derden jegens Van Nieuwenhoven geldend zouden kunnen maken.

 

14. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden gelden, en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met Van Nieuwenhoven afgesloten overeenkomsten, zal de in de regio dienstdoende Arrondissementsrechtbank bevoegd zijn, onverminderd de bevoegdheid van Van Nieuwenhoven om zich tot de overigens bevoegde rechter te wenden, tenzij volgens de regeling der absolute competentie de kantonrechter van het geschil dient kennis te nemen.

 

15. Consumententransacties


Bij transacties met consumenten zal Van Nieuwenhoven geen beroep mogen doen op een van deze algemene voorwaarden, voor zover deze in strijd mocht zijn met dwingende wetsbepalingen omtrent transacties met consumenten of omtrent consumenten­koop. Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?